ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATURES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου CREATURES με σύμβαση μίσθωσης έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Οικονομική – Διοικητική παρακολούθηση του έργου (σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου, συνεισφορά στην φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με εταίρους και διαχειριστικές αρχές, σύνταξη φακέλων πιστοποιήσεων δαπανών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου κλπ.)
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee)
 • Προετοιμασία και συμμετοχή στην σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου.
 • Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων
 • Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων
 • Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων
 • Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ειδίκευση στα Οικονομικά, τη Λογιστική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS-Office)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 24 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. Η διάρκειά της δύνανται να επεκταθεί χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Αμοιβή:
Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον προϋπολογισμό του έργου και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.