Πρόσκληση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Smart4all

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  I. του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), όπως ισχύει,
  II. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23),
  III. του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει
  IV. του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει,
  V. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 2. Tο ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 574837 με ημερομηνία 04.03.2016) σύμφωνα με την από 27.07.2015 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων περί τροποποίησης των άρθρων και κωδικοποίησης του καταστατικού) 
 3. Τον από 25.10.2006 εγκεκριμένο, από την 201 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισμό, και τις τροποποιήσεις/προσθήκες αυτού
 4. Το από 27.11.2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό του Δ.Σ. της ΕΠΠ Α.Ε. και την από 08.12.2015 Απόφαση της 299 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώμα των μελών του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 542680 με ημερομηνία 25.01.2016).
 5. Τις κατά περιπτώσεις διατάξεις που διέπουν το “Horizon 2020 – το Προγραμματικό Πλάισιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020)”
 6. Τους όρους του εγκεκριμένου έργου, με ακρωνύμιο “SMART4ALL” & τίτλο “Self-sustained Cross Border Customized Cyber physical System Experiments for Capacity Building among European Stakeholders ” και με αριθμό έργου: 872614
 7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ για την πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στην απο 19.02.2020 συνεδρίασή του ΔΣ.
 8. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Smart4all με σύμβαση μίσθωσης έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στις εξής ενέργειες κατόπιν κατευθύνσεων του Project Manager του έργου:
  • συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee)
  • Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου.
  • Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων
  • Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων
  • Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)
 • Οικονομική – Διοικητική παρακολούθηση του έργου (σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου, συνεισφορά στην φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με εταίρους και διαχειριστικές αρχές, σύνταξη φακέλων πιστοποιήσεων δαπανών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου κλπ.)
 • Εκπόνηση μελετών, αναλύσεων, στρατηγικών σχεδίων, οδηγών καλών πρακτικών του έργου
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων, διαγωνισμών, συναντήσεων εταίρων έργων, ημερίδων διάχυσης και ενημέρωσης αποτελεσμάτων έργου
 • Παρακολούθηση, ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και διατάξεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ειδίκευση στα Οικονομικά, τη Λογιστική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Εργασιακή 10 ετή εμπειρία σε οικονομική διαχείριση και διοικητική μέριμνα σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
 • Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α Τάξης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS-Office) και Προγραμμάτων Λογιστικής τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων, διαγωνισμών, συναντήσεων εταίρων έργων, ημερίδων διάχυσης και ενημέρωσης αποτελεσμάτων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε αντίστοιχη θέση και κατά προτίμηση σε Δημόσιο Φορέα
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε φορείς καινοτομίας ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 36 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου.

Αμοιβή:

Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον προϋπολογισμό του έργου και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (short list) κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, βάσει της οποίας οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του υποψήφιου θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου 2020 ώρα 13:00, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter) με αναφορά στον τίτλο θέσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας (όπως βεβαιώσεις εμπειρίας κτλ)
 • Τυχόν συστατικές επιστολές

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή/και doc με email στο info@psp.org.gr, είτε ταχυδρομικά (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα με παράδοση προς πρωτοκόλληση το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020 ώρα 13:00 και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου) ή αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπό του στην παρακάτω Διεύθυνση:

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.

Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο

265 04, Πάτρα

Τ.: 2610-911.550/551

Fax: 2610-994.106

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που απαιτούνται από την πρόσκληση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση  www.psp.org.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ

Καθ. Βασίλειος Αναστασόπουλος

Επισυναπτόμενο αρχείο: /Prosklisi-gia-proslipsi-ektaktou-proswpikoy-smart4all-orthi-epanalipsi.pdf

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.