ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών επιθυμεί να προσλάβει:
A. Έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενου Έργου (με κωδικό θέσης Communication Manager_2102) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:
– Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από τις Επιτροπές Διοίκησης των Έργων (Steering Committee)
– Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
– Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στον καθορισμένο χρόνο στον συντονιστή για την υποβολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος
– Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων
– Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων
– Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης
– Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων
– Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων
– Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων).

Β. Έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενου
Έργου (με κωδικό θέσης Tech_2102) με σύμβαση έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στις εξής ενέργειες κατόπιν κατευθύνσεων του
Project Manager του έργου:
– συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee
– Προετοιμασία και εκτέλεση πειραμάτων εφαρμογής του έργου
– Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου.
– Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων
– Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για πρόσληψη Προσωπικού_ Έργου Smart4All

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.