18 June 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Developer) για τον κόμβο καινοτομίας στη Θεματική Περιοχή της Αγροδιατροφής και των Προϊόντων Υγείας (Aroma HUB) Κωδικός Θέσης: BusDevAroma_1806 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Πλαίσιο

Ο κόμβος καινοτομίας στη θεματική περιοχή της Αγροδιατροφής και των Προϊόντων Υγείας (Aroma HUB) αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα εκπροσωπούμενη από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Σκοπός του κόμβου είναι να συνενώσει τις προσπάθειες ερευνητικών μονάδων, οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και των φυτικών προϊόντων υγείας σε μία κοινή συνεργατική δομή – κόμβο – δημιουργώντας για τα μέλη του νέες προοπτικές ερευνητικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης θα είναι σε θέση να προσφέρει:

 • Κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και ερευνητών, κέντρων ανάπτυξης, επιχειρήσεων.
 • Ισχυρούς και καλά δομημένους δεσμούς μεταξύ εργαστηρίων και βιομηχανίας.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου σε εθνικό επίπεδο και σύναψη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του κόμβου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κόμβος καινοτομίας θα χρησιμοποιεί τις υποστηρικτικές δομές του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών ενώ θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη του ώστε από κοινού να ενισχύουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους αναλαμβάνοντας και νέες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κόμβος καινοτομίας ενδιαφέρεται να προσλάβει υπεύθυνο επιχειρηματικής ανάπτυξης (business developer) ο οποίος θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του κόμβου και των δραστηριοτήτων του, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό πλέγμα υπηρεσιών, συνεργασιών και δεξιοτήτων.

 

Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης αναφέρεται και συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με το Συντονιστή του κόμβου. Επιπλέον σε συνεργασία με το ΕΠΠ παρακολουθεί, ενημερώνεται, ανιχνεύει, αξιολογεί και ανταποκρίνεται σε ζητήματα που ενδιαφέρουν ή νέες προτάσεις που υποβάλλονται στο HUB, συμμετέχει στο συντονισμό της λειτουργίας του, επικοινωνεί με τα μέλη, τους συνεργάτες και τους δυνητικούς εταίρους.

Ειδικότερα:

 • Ενημερώνεται για τις επιστημονικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικές, θεσμικές και άλλες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του κόμβου ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει στο συντονισμό των λειτουργιών, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του HUB.
 • Ως αρχικό σημείο επαφής, αξιολογεί και θέτει σε προτεραιότητα τα εισερχόμενα αιτήματα και προτάσεις που αφορούν το HUB, διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση της ομάδας διοίκησης και την αποτελεσματική διαχείριση τους.
 • Βοηθάει στην εκπόνηση μελετών αγοράς και σκοπιμότητας που αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του HUB αξιοποιώντας το δυναμικό του ΕΠΠ και αυτό των μελών του.
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη του HUB μέσα από την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας των εταίρων του, την προσέλκυση νέων μελών, τη συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και τη βιομηχανία.
 • Δραστηριοποιείται έγκαιρα στην ανεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του HUB και των έργων / προγραμμάτων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
 • Διασφαλίζει ότι όλες οι διεργασίες και οι διαδικασίες είναι τεκμηριωμένες και ανανεώνονται ως προς το περιεχόμενο και το αντικείμενό τους.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του HUB στην κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
 • Οργανώνει τη συμμετοχή του HUB σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις και ομάδες εργασίας, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα και τη δικτύωσή του.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του HUB.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και παρακολούθηση υποβολής και υλοποίησης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ ρυθμίζει και διευθετεί ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ διοργανώνει ημερίδες, μαθήματα και σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο Πολυτεχνικής Σχολής, Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής ή Γεωπονικής του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, με γνώση πλήρους κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης έργου ή επένδυσης
 •  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / προγραμμάτων (Εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση Social Media και Digital Marketing   Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέση εκπαίδευσης σε δομές ενηλίκων
 •  Τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση και διδασκαλία σεμιναρίων
 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου
 • Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή   Παιδαγωγική επάρκεια
 • Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ   Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσα
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Δεξιότητες:

 • Δεκτικότητα σε ιδέες, καινοτομία και δημιουργικότητα.
 • Οργανωτικές,   ικανότητα   στη   θέσπιση   προτεραιοτήτων    και   συντονισμού   ομάδων εργασίας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του HUB και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Τόπος εργασίας:

Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του HUB και την απόδοση του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ

13 June 2018

Το Επιστημονικό πάρκο Πατρών επιθυμεί να προσλάβει Προσωπικό (ένα άτομο) για την δράση Proof of Concept με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

O υπεύθυνος ανάπτυξης και εξεύρεσης πόρων είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης και της εξεύρεσης πόρων για την υποστήριξη των σκοπών του προγράμματος “Proof of Concept”. Είναι υπεύθυνος τόσο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων εξεύρεσης πόρων, όσο και για την επικοινωνία με υπάρχοντες χρηματοδότες και δωρητές, με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.

 • Οργάνωση και υποστήριξη της προσέλκυσης δωρητών και οικονομικών υποστηρικτών
 • Καταγραφή πηγών χρηματοδότησης
 • Έρευνα & Αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης
 • Προετοιμασία υλικού υποστήριξης
 • Υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας
 • Ιεράρχηση αναγκών για χρηματοδότηση
 • Σχεδιασμός στρατηγικής προσέγγισης χρηματοδοτών
 • Οργάνωση on-line εκστρατειών δωρεών
 • Επικοινωνία και reporting σε υπάρχοντες χρηματοδότες
 • Συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε εταιρίες, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και χορηγούς
 • Παρακολούθηση δεικτών όπως στόχους εσόδων και νέες συνεργασίες
 • Συνεργασία με το προσωπικό του ΕΠΠ με στόχο την μεγιστοποίηση κερδών και ανταλλαγή εμπειριών
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Θετικής ή Πολυτεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
 •  Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η απόκτηση διδακτορικής διατριβής σε τεχνολογικό θέμα και εμπορική προοπτική.
 •  Εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / προγραμμάτων (Εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 •  Εμπειρία σε συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.

 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
   

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της δράσης, της εταιρείας, την απόδοση και τη σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ

5 June 2018

 

Αρ. Πρωτ.: 22205

Πάτρα, Τρίτη, 29 Μαΐου 2018                             Προς: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών / Διοίκηση

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη Έμπειρου Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

ΣΧΕΤ:    Το έγγραφο της ΕΠΠ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ. 22151 από 10.05.2018

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη

Έμπειρου Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο «BLUE_BOOST» & τίτλο «BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach» και με αριθμό έργου: 23. Οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ζητούμενες δεξιότητες καθορίστηκαν στην παραπάνω πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχισε στις 10.05.2018 και ολοκληρώθηκε στις 25.05.2018.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγκαιρα υπέβαλλαν οι εξής υποψήφιοι:

α/α

Ονοματεπώνυμο

1

Πρεβενιός Μιχαήλ

2

Δήμας Ξενοφών

3

Κουρούπης Γεώργιος

 

Βάσει των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εκκλήθηκε και παρουσιάστηκε για συνέντευξη μόνο ο Πρεβενιός Μιχαήλ, καθώς οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά της προκήρυξης.

Ως ομάδα αξιολόγησης κρίνουμε ότι η πρόταση του Πρεβενιού Μιχαήλ, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε και κατόπιν συνέντευξης, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου  και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10 May 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α) Έμπειρο Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:
 1. του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), όπως ισχύει,
 2. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23),
 3. του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει,
 4. του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει,
 5. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 1. Tο ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 574837 με ημερομηνία 04.03.2016) σύμφωνα με την από 27.07.2015 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων περί τροποποίησης των άρθρων και κωδικοποίησης του καταστατικού) 
 2. Τον από 25.10.2006 εγκεκριμένο, από την 201 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισμό, και τις τροποποιήσεις/προσθήκες αυτού 
 3. Το από 27.11.2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό του Δ.Σ. του ΕΠΠ Α.Ε. και την από 08.12.2015 Απόφαση της 299 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώμα των μελών του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 542680 με ημερομηνία 25.01.2016).
 4. Την απόφαση Νο 407 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έμπειρο συνεργάτη
 5. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
 6. Τις κατά περιπτώσεις νόμους και διατάξεις που διέπουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020”
 7. Τους όρους του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο «BLUE_BOOST» & τίτλο «BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach» και με αριθμό έργου: 23,

 

επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Έμπειρο Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ανάπτυξη των καινοτομικών δυνατοτήτων, τόσο των παραδοσιακών όσο και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της «Μπλε Ανάπτυξης» στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι εταίροι των 7θαλάσσιων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της προσέγγισης που βασίζεται στην κοινότητα.

Το BLUE_BOOST  θα περιλαμβάνει Blue Labs, Workshops και Hackathons και θα παρέχει 350.000€ για τουλάχιστον 35 έργα μικρής κλίμακας  που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Blue Innovation Voucher Scheme”, προκειμένου να παρακινηθούν και καθοδηγηθούν οι καινοτομικές ικανότητες των Μικρομεσαίων/Start-Up επιχειρήσεων στους  παραδοσιακούς τομείς της Μπλε Ανάπτυξης (αλιεία και κατασκευή πλοίων),καθώς και αναδυόμενων τομέων (μπλε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, πράσινης ναυπηγικής βιομηχανίας, ρομποτικής, νέων υλικών κλπ.) στη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Τελικός στόχος του BLUE_BOOST (Β_Β), είναι η έγκριση μια στρατηγικής για τη διακρατική δικτύωση καινοτομίας και ένα κοινό σχέδιο δράσης για τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς στις εμπλεκόμενες 7 περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου καθώς και πέραν από αυτών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION και η περίοδος υλοποίησής του διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

WP 1: MANAGEMENT

WP 2: BLUE_BOOST PREPARATORY INNOVATION MEASURES

WP 3: BLUE_BOOST PILOT ACTION

WP 4: BLUE_BOOST TRANSNATIONAL INNOVATION NETWORKING STRATEGY

WP 5: COMMUNICATION

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου από 01/01/2018 έως 31/10/2019. Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.489.422,00€. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση συνεργάτη:

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα του έργου BLUE_BOOST, τη ευρύτερη διάχυσή τους, καθώς και την επέκταση του δικτύου στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και σε άλλες περιοχές της MED κοινότητας. Επίσης, θα αποτελεί μέλος του LIC (Local Innovation Committee) και θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα Scenario Workshops και τα Blue Boost Innovation Laboratories.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα εμπλακεί στα παρακάτω WP ως ακολούθως:

WP 1: MANAGEMENT

 

Συμμετοχή στα:

 • 2nd Steering Committee meeting στην Απουλία 
 • 3rd Steering Committee meeting στη Θεσσαλονίκη
 • 4th Steering Committee meeting στα Τίρανα
 • 5th Steering Committee meeting στην Ανκόνα

WP 2: BLUE_BOOST PREPARATORY INNOVATION MEASURES

 

Οργάνωση & υλοποίηση:

 • τουλάχιστον 3 Scenario Workshops
 • τουλάχιστον 3 Blue Boost Innovation Labs στη περιοχή των 20 επιλεγμένων MSMEs / Startups
 • τοπικού Hackathon Event

WP 3: BLUE_BOOST PILOT ACTION

 

Σχεδίαση της μεθοδολογίας του Διεθνούς Προγράμματος Κουπονιών, καθώς και της Διεθνούς πρόσκλησης για τους Εμπειρογνώμονες (KPs)

Δημιουργία διεθνούς βάσης δεδομένων Εμπειρογνωμόνων (KPs):

 • κατά την έναρξη της προκήρυξης κουπονιών (voucher) για τις MSMEs / Startups και συμμετοχή στο Brokerage Event της Θεσσαλονίκης της περιφερειακής αντιπροσωπείας από την Πάτρα
 • στην επιλογή/παρακολούθηση των καινοτόμων προγραμμάτων (projects) και στη δημιουργία της τελικής αναφοράς/πληρωμής των κουπονιών (voucher)

WP 4: BLUE_BOOST TRANSNATIONAL INNOVATION NETWORKING STRATEGY

 

Συγγραφή του FLAs (Forward Looking Activities), με περιεχόμενα: σύντομη συλλογή δεδομένων/ενημέρωση   για τους ναυτικούς συνεργατικούς σχηματισμούς  σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.

Διοργάνωση της συμμετοχής της περιφερειακής αντιπροσωπείας από την Πάτρα στις διασταυρούμενες επισκέψεις (cross field visits) στις περιοχές των:

 • Θεσσαλονίκης
 • Απουλία 
 • Τίρανα
 • Ανκόνα

Διοργάνωση των τοπικών road shows.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη βιομηχανία ή σε εταιρεία συμβούλων ή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σε αντίστοιχη θέση επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, με γνώση πλήρους κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης έργου ή επένδυσης.    
 • Υψηλό επίπεδο γνώσης του τοπικού περιβάλλοντος στη μπλε οικονομία και των συναφών με αυτή
 • Ειδική γνώση των πεδίων θαλάσσιου περιβάλλοντος (Θαλάσσια βιολογία, Θαλάσσια οικοσυστήματα, Επιστήμη αλιείας, Θαλάσσια απόβλητα, Θαλάσσια αποκατάσταση οικοσυστημάτων)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το θαλάσσιο χώρο της Δυτικής Ελλάδας.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες (περιβαλλοντικές, ωκεανογραφικές κλπ) και μελέτες στη θαλάσσια πολιτική, τη διαχείριση της  θάλασσας ή συναφή θέματα  όπως ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, θαλάσσιες περιβαλλοντικές πολιτικές, ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, διεθνής θαλάσσια διοίκηση, ναυτιλιακή οικονομία, επεξεργασία και ανάλυση θαλάσσιων και ναυτιλιακών δεδομένων.
 • Ειδικές γνώσεις στους βασικούς τομείς της "Μπλε οικονομίας" όπως: Υδατοκαλλιέργεια, βιομηχανία θαλασσινών, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυτιλιακές υπηρεσίες, πλωτές μεταφορές, λιμάνια, ναυτιλία & ναυτιλιακές υπηρεσίες, πλωτές μεταφορές, λιμάνια, ναυπηγική, θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια, υπεράκτιες και υποβρύχιες τεχνολογίες, θαλάσσια βιοτεχνολογία, ανάπτυξη Μπλε Καινοτομιών και μπλε Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συμπλεγμάτων.
 • Εμπειρία σε ένα διαχειριστικό ρόλο ή / και συμβουλευτικό  για καινοτομικές διαδικασίες, μεταφορά / πρόβλεψης τεχνογνωσίας, ανάλυση πληροφοριών / αγοράς.

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δεκτικότητα σε ιδέες
 • Οργανωτικές
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του έργου και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Διάρκεια της Σύμβασης:

Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 17 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.   

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του έμπειρου συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως του ποσού των 24.495 €. Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στην πράξη, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.

Διαδικασία αξιολόγησης, ανάθεσης και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση, η ομάδα επιλογής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΠΠ, τον Αντιπρόεδρο του ΕΠΠ, θα λάβει υπόψη της την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), τους τίτλους σπουδών, την προϋπηρεσία και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως, θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (shortlist) κατά την απόλυτη κρίση της, βάση της οποίας οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του υποψήφιου θα υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 17 μηνών. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2018 ώρα 17:00, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter) με αναφορά στον τίτλο θέσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας (όπως βεβαιώσεις εμπειρίας κτλ)
 • Τυχόν συστατικές επιστολές

 

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή/και doc με email στο info@psp.org.gr, είτε ταχυδρομικά (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα με παράδοση προς πρωτοκόλληση το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2018 ώρα 17:00 και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου) ή αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπό του στην παρακάτω Διεύθυνση:

 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.

Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο

265 04, Πάτρα

Τ.: 2610-911.550/551

Fax: 2610-994.106

 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

 

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που απαιτούνται από την πρόσκληση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση  www.psp.org.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ

 

Καθ. Βασίλειος Αναστασόπουλος

27 April 2018

Η όμορφη πόλη του Zadar φιλοξένησε στις 23 και 24 Απριλίου 2018 την επίσημη συνάντηση Kick Off του έργου BLUE_BOOST. Επτά εταίροι από την Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν αυτό το 22μηνο έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος INTERREG ADRION.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ της μπλε οικονομίας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων που ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας». Το έργο προσφέρει πράγματι καινοτόμες ευκαιρίες προγύμνασης για τις εταιρείες των μπλε τομέων σχετικά με τον τρόπο καινοτομίας και μπλε ανάπτυξης. Οι επιλεγμένες εταιρείες θα λάβουν επίσης δελτία καινοτομίας ύψους έως 10.000 ευρώ για την υλοποίηση μιας επιθυμητής διαδικασίας καινοτομίας στην εταιρεία τους, μαζί με έναν προπονητή καινοτομίας που θα τους καθοδηγεί μέσω αυτής της διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, το έργο αποτελεί ευκαιρία για τους εμπειρογνώμονες καινοτομίας της "μπλε ανάπτυξης" και τους μη θεσμικούς «νέους φορείς καινοτομίας» να προωθήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης τους και την προαγωγή της καινοτομίας σε διακρατικό πλαίσιο. Αυτοί οι πάροχοι γνώσης θα επιλεγούν πράγματι από τις βραβευμένες εταιρείες για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία καινοτομίας τους και έτσι θα είναι οι πραγματικοί οικονομικοί αποδέκτες των δελτίων καινοτομίας του σχεδίου.

Τις επόμενες εβδομάδες, μια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους πάρoχους γνώσης θα ξεκινήσει στον ιστότοπο του έργου.

23 April 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στα πλαίσια συνεργασίας με το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών του ΕΛΚΕ - Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) πρόκειται να υποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του την κα. Karina Sotnik -Director, Business Incubation and Accelerator Programs του οργανισμού City Science Center της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, στις 28/4/2018.

 

Το University City Science Center αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς επιταχυντές στις ΗΠΑ από το 1963 και αποτελεί κοινή ιδιοκτησία των Πανεπιστημίων  της ευρύτερης περιοχής της Πενσυλβάνια και του Ντέλαγουερ, έχοντας από την ίδρυση του υποστηρίξει 442 εταιρίες, από τις οποίες 214 είναι σε λειτουργία με 12.000 εργαζομένους και 40.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Φιλαδέλφεια και με συνεισφορά 12.9 δις δολάρια ετησίως στην τοπική οικονομία.

 

Η κα. Karina Sotnik, η οποία έχει ασχοληθεί ενεργά με τη δημιουργία και το “κτίσιμο” προγραμμάτων θερμοκοιτίδων και επιχειρηματικών επιταχυντών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανία, όπου θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του ΕΠΠ και θα συζητηθούν κοινές δράσεις με το πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΕΠΠ, καθηγητή κο Βασίλη Αναστασόπουλο.

 

Σκοπός της επίσκεψης είναι η γνωριμία των οργανισμών και του οικοσυστήματος των start ups στην περιοχή μας, αλλά και η ενδεχόμενη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φορέων.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_City_Science_Center  

https://www.sciencecenter.org/

https://www.linkedin.com/in/karinasotnik/

19 March 2018

Το VC Metavallon στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με office hours κάθε 1η Δευτέρα του μήνα. Ξεκινάμε 7 Μαΐου!
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τoν τρόπο προγραμματισμού προσωπικής συνάντησης. Αυτή τη στιγμή ειναι και ανοιχτές οι αιτήσεις για χρηματοδότηση, περισσότερα στον σύνδεσμο: http://metavallon.vc

15 March 2018

Η Metavallon VC έρχεται στην Πάτρα, 19 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00, στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με αφορμή την έναρξη εργασιών της με σκοπό τη διαχείριση κεφαλαίων ύψους €32 εκατ. για επενδύσεις σε νέες εταιρείες τεχνολογίας.

Αναγνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας της Πάτρας αναπτύσσεται γοργά και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Θα θέλαμε λοιπόν να σας γνωρίσουμε από κοντά και να δημιουργήσουμε ένα κανάλι συστηματικής επικοινωνίας.

Από την 1η Μαρτίου 2018 ανοίξαμε το πρώτο μας call για υποβολή αιτήσεων για επένδυση σε επίπεδο Pre-Seed εως €200.000 και θα θέλαμε να σας πούμε περισσότερα σχετικά με αυτό και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Διαδώστε τα νέα και μοιραστείτε το event με την κοινότητά σας!

http://metavallon.vc/blog

6 March 2018

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.
Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
- Ψηφιακές Τεχνολογίες
- Ενέργεια - Περιβάλλον
- Γεωπονία - Αγροδιατροφή
- Βιοτεχνολογίες
- Υλικά
- Διάστημα – Αεροναυπηγική


Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
Πληροφορίες: bourses@ifa.gr

Σίνα, 31 | 31, rue Sina - 10680 Αθήνα | Athènes -  210 33 98 600 | www.ifa.gr

20 February 2018

Ενδιαφέρεσαι για την επιχειρηματικότητα; θέλεις να ζήσει μία πρακτική εμπειρία σε μία start up στο εξωτερικό;

Κάνε την αίτηση σου εδώ: https://aiesec.gr/students/globalentrepreneur/

 

 

Pages