Tuesday, June 19, 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να επιλέξει τέσσερα (4) άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διασταυρούμενη επίσκεψη (cross-field visit) στην Απουλία της Ιταλίας στις 17-19 Ιουλίου 2018.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, τόσο των παραδοσιακών  όσο  και  των  αναδυόμενων  συνεργατικών σχηματισμών της   Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι εταίροι των 7 θαλάσσιων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής προσέγγισης. Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές γόνιμες διατομεακές νέες ιδέες, νέες συμμαχίες και δικτύωση μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων, επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Τελικός στόχος του BLUE_BOOST, είναι η έγκριση μια στρατηγικής για τη διακρατική δικτύωση καινοτομίας και ένα κοινό σχέδιο δράσης για τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς στις εμπλεκόμενες 7 περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου καθώς και πέραν από αυτών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION και η περίοδος υλοποίησής του διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διασταυρούμενες επισκέψεις (Cross-Field Visits) σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στην διασταυρούμενη επίσκεψη στην Απουλία της Ιταλίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιουλίου 2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

 1. Ιδιωτικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών) ή δημόσιοι φορείς, οι βασικές δραστηριότητες των οποίων εμπίπτουν στον ακόλουθο τομέα Κωδικών NACE: 03.2 – Υδατοκαλλιέργεια
 2. Ο αιτών πρέπει να έχει την έδρα του ή ένα υποκατάστημα στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
 3. Οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι του αιτούντος) πρέπει να έχουν:
  -  Ηλικία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
  -  κατάλληλα και έγκυρα έγγραφα για ταξίδια στην Ιταλία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τη διάρκεια της διασταυρούμενης επίσκεψης,
  δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, η οποία δίνει εντολή στον συμμετέχοντα να εκπροσωπεί τον αιτούντα στο πλαίσιο της διασταυρούμενης επίσκεψης(Παράρτημα Ι, Applicant’s Declaration for the selection of the participants to the Blue_Boost Cross Field Visits programme)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (Παράρτημα I). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.

Η φόρμα αίτησης (Παράρτημα I) πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο info@psp.org.gr, σε PDF μορφή με σαρωμένη υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την επιλογή, οι 4 συμμετέχοντες απαιτείται να αποστείλουν επίσης και τα ακόλουθα:

 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος.
 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος η/και άλλων εγγράφων για το ταξίδι (π.χ. διαβατήριο κλπ).

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

BLUE BOOST: