Wednesday, January 29, 2014

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα, Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας, υποβάλλεται η παρούσα πρόταση για τη δημιουργία «Ειδικής Ζώνης Γνώσης, Καινοτομίας, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» στην ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστημίου και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Σχετική επιστολή είχε σταλεί πρόσφατα στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης (επισυνάπτεται). 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, το Innohub (Corallia) και το Κέντρο Παιδείας Επιστημών, καθώς και το Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το κτήριο της ΑΤΜΕΛ και τα ενδιάμεσα γήπεδα, πολλά από τα οποία ανήκουν στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. 

Στην περιοχή αυτή, εκτός από τον συμπαγή Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Ιστό, δραστηριοποιούνται πολλές μικρές και μεσαίες τεχνολογικές εταιρείες, που έχουν σαν αντικείμενο το σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά αναπτυγμένων προϊόντων. Οι εν λόγω εταιρείες, αξιοποιούν τόσο το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, όσο και τα ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσματα που πηγάζουν από το Πανεπιστήμιο και τις Τεχνολογικές Μονάδες. Παρουσιάζουν δε πολύ υψηλό βαθμό εξωστρέφειας (> 90%) ενώ προσελκύουν εγχώρια και ξένα επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. Irida Labs, Eldrug, Advent, Helbio, eConais). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης και εγκατάσταση ερευνητικών και αναπτυξιακών κέντρων (R&D Center) από εταιρείες του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού (π.χ. Citrix-Bytemobile, Samsung Nanoradio DC, Althom, Velti, Antcor, Eldrug, Analogies, Sieben). Η χωροταξική αυτή περιοχή αποτελεί ουσιαστικά μία αναπτυσσόμενη Ζώνη Υψηλής Καινοτομίας και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας, μία Θερμοκοιτίδα επώασης Υψηλής Τεχνολογίας. 

H Συμβολή των παραπάνω οργανισμών και επιχειρήσεων στην περιοχή και την χώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα μοναδικό για την Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η θεσμική υποστήριξη και διεύρυνσή της. 

Παρόλο που η εν λόγω περιοχή αποτελεί μία άτυπη Ζώνη Υψηλής Εξειδίκευσης και Πυλώνα Ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα, είναι απαραίτητη η περαιτέρω επέκταση και θεσμική κατοχύρωσή της σε ένα ευρύτερο Τεχνολογικό Πάρκο, ώστε να συμπεριλάβει νέες δραστηριότητες (π.χ. παραγωγή τεχνολογικών και καινοτόμων προϊόντων, συνεδριακό και ιατρικό τουρισμό, χρηματοοικονομικό κέντρο, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κ.λ.π.).   

Προτείνεται, ο σχεδιασμός της Ζώνης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας να περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

-    Ρυθμιστικό – Χωροταξικό Σχέδιο με όρους δόμησης, και χρήσεις γής
-    Κίνητρα Εγκατάστασης Επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς τεχνολογικής δραστηριότητας (π.χ. οικονομικές και φορολογικές ενισχύσεις, επιλέξιμες δαπάνες) 
-    Φιλική Περιβαλλοντική Ανάπτυξη με ανάδειξη του πλούσιου φυσικού ανάγλυφου της περιοχής (δάση, ποταμια, θάλασσα, ήπια οικιστική ανάπτυξη, γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, παραδοσιακή πόλη Ναυπάκτου)
-    Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικών Εργαλείων για προσέλκυση επενδύσεων
-    Ανάπτυξη πρότυπων σύγχρονων χώρων υποδομής (κτήρια γραφείων, μονάδες παραγωγής)
-    Ιατρική Έρευνα και Τουρισμός 
-    Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
-    Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
-    Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο
-    Εγκατάσταση και Λειτουργία πρότυπων τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. Σύγχρονες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Smart Cities, διαχείριση απορριμάτων). 

Η παραπάνω πρόταση βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία και αρμονία με την πρόσφατη πρόταση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Μητροπολιτικής Περιοχής Πατρών (συνημμένα) όπως αποτυπώνεται και στις σελίδες 26, 46, 47 και 74. Επίσης θα επιφέρει σημαντική ανάπτυξη στους γειτονικούς πολεοδομικούς ιστους του Ρίου και της Ναυπάκτου τις οποίες και θα καταστήσει ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης υψηλού επιπέδου.  

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΠΠ Α.Ε.